Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

wtorek, 03 listopada 2020 07:58
-
altNabór wniosków od dnia 29 października do dnia 30 listopada 2020 r.

Warunki przyznawania pomocy
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1196, z 2017 r. poz. 1013, z 2018 r. poz. 1071, z 2019 r. poz. 922 oraz z 2020 poz. 1594).

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

O premię może starać się również beneficjent albo małżonek beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

-150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
-200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
-250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Przedmiotową pomoc przyznaje się m.in., jeżeli:

gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:

-gminy wiejskiej lub
-gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
-gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,

do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Kolejność przysługiwania pomocy

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

1. operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (3 punkty),
2. operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miała nie więcej niż 40 lat (1 punkt),
3. innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością (2 punkty),
4. operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem (2 punkty);
5. operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),
6. operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:

- więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy - przyznaje się 5 punktów,
- co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy - przyznaje się 6 punktów,
- co najmniej 3 miejsca pracy - przyznaje się 7 punktów.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 4 punkty.

Zobowiązania beneficjenta

Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się, z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

1. rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
2. podjęcia wykonywania działalności pozarolniczej, zgodnie z danymi wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku gdy ta działalność nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;
3. terminowego złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy;
4. przyznania jednolitej płatności obszarowej w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy o ile na dzień wydania decyzji płatność ta nie została przyznana.

Premia będzie wypłacana w dwóch ratach:

I rata - w wysokości 80% premii - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

II rata - w wysokości 20% premii - po realizacji biznesplanu.

Zakres wsparcia

Pomoc może być przyznana na operację związaną z podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w załączniku do rozporządzenia, którym jest Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, wydatki powinny stanowić co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym w inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy. Biznesplan musi zapewniać zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi. Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia.

Wsparciu podlegają również operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości. Miejsce położenia tej nieruchomości będzie znajdować się w miejscowości należącej do:

1. gminy wiejskiej lub
2. gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
3. gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Więcej informacji, warunki i tryb składania wniosku oraz dokumenty do pobrania na stronie:
 https://www.arimr.gov.pl/